§ 1.
Definicje

1. Klient, Kupujący - osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego hoolajnoga.pl

2. Towar - produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego hoolajnoga.pl

3. Konsument - osoba fizyczna użytkująca produkt

4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę, dostępny pod adresem hoolajnoga.pl

6. Sprzedawca - firma ke-site, prowadząca sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem hoolajnoga.pl

7. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego hoolajnoga.pl

8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

10. Sprzedaż – wynikła z zamówienia i płatności transakcja rozpoczynająca swój bieg od momentu dostawy towaru do Klienta

 

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem hoolajnoga.pl

2. Sklep hoolajnoga.pl, prowadzony jest przez firmę ke-site, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej 9690562407 w Wielkiej Brytanii i osiągalną pod adresem: Office 72232, PO Box 7169, Poole, BH15 9EL

3. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja regulaminu.

4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym hoolajnoga.pl, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

§ 3.
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji.

2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

3. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania na podany adres mailowy sprzedawcy.

 

§ 4.
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Dokonanie zakupu produktu nie wymaga rejestracji w sklepie.

2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

3. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.

 

§ 5.
Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę hoolajnoga.pl

2. Dokonanie zakupu produktu nie wymaga rejestracji w sklepie.

3. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedającego w sklepie internetowym hoolajnoga.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych hoolajnoga.pl są cenami brutto w polskich złotych.

4. Informacje na temat dostępnych towarów na stronie internetowej są regularnie aktualizowane, choć może się zdarzyć, że zamówiony towar został wyprzedany lub uległ uszkodzeniu w magazynie (choć jest nadal dostępny na stronie internetowej). W tej sytuacji klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożności realizacji zamówienia. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia co do propozycji rozwiązania sytuacji ze strony sklepu, to Klient nie ma prawa do jakiegokolwiek odszkodowania ponad zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpiła przelewem - zwrot należności na rzecz Kupującego odbędzie się niezwłocznie.

5. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego hoolajnoga.pl, zaznaczając i dodając do koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz zamówienia. 

Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia.

6. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.

7. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, sprzedawca generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz niezbędne instrukcje wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Nieopłacenie zamówienia przez Kupującego na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.

8. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zakupu od firmy ke-site określonego towaru.

9. Sprzedaż traktuje się jako dokonaną z momentem otrzymania przez Klienta towaru.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości co do zamówienia np. wobec załączonej przez Kupującego w notatce treści lub gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego regulaminu, sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. W takim przypadku, o ile zapłata została dokonana, Kupującemu zostaną zwrócone wpłacone środki. W przypadku złożenia wyjaśnień okres dostawy zostanie wydłużony o okres złożenia wyjaśnień.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzenia i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 6.
Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Produkty zakupione na stronie hoolajnoga.pl dostarczane są kurierem na podany przez Klienta adres dostawy, potwierdzony mailowo po złożeniu zamówienia.

2. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

3. Dostawa towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i Państw Unii Europejskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Całkowity termin realizacji opłaconych zamówień wynosi od 3 do około 10 dni roboczych.

W wyniku wprowadzania restrykcji rządowych o nieprzewidywalnych dla dostawy skutkach mogą wystąpić dodatkowe opóźnienia w dostawie niezależne od Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży starań by Klient otrzymał informację o ewentualnych opóźnieniach.

5. Koszt dostarczenia hulajnogi ponosi sprzedający.

6. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki.

7. W przypadku dostarczenia niekompletnej lub uszkodzonej zawartości kartonu, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedającego, (w okresie nie przekraczającym 7 dni od daty odbioru przesyłki) opisując i fotografując uszkodzenia wraz z zachowaniem oryginalnego opakowania, które zdecydował się zaakceptować na dowód, że nie przyjął od kuriera uszkodzonej w transporcie przesyłki.

8. Przed zaakceptowaniem przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania w celu wykluczenia uszkodzenia w transporcie. Zarówno sprzedawca jak i producent mogą odmówić zwrotu/wymiany/naprawy sprzętu, który został zaakceptowany w sytuacji uszkodzeń wynikłych w transporcie.

9. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest poprzez pisemną formę elektroniczną (z adresu Kupującego na adres mailowy sprzedającego) do chwili uruchomienia procedury wysyłki towaru, która poprzedza moment przekazania towaru kurierowi.

 

§ 7.
Formy płatności

1. Płatność w sklepie internetowym hoolajnoga.pl następuje w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez sprzedawcę.

2. Realizacja procedury wysyłki rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na wskazanym przez sprzedawcę koncie bankowym.

 

§ 8.
Warunki gwarancji

1. Towary oferowane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu, posiadają gwarancję producenta. 

2. Kupujący dokonujący reklamacji towaru, zobowiązany jest dostarczyć zdjęcia i opis usterki na adres mailowy sklepu w celu analizy wad i podjęcia decyzji przez gwaranta (producenta).

3. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych sprzedawca gwarantuje postępowanie zgodne z gwarancją, pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia uszkodzenia i wstrzymania od użytkowania uszkodzonego produktu.

4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez sprzedającego lub producenta danego produktu. W przypadku reklamacji Kupujący nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od daty dokumentu sprzedaży. 

5. Po podjęciu decyzji przez producenta co do roszczenia gwarancyjnego sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego co do możliwości naprawy/wymiany/zwrotu towaru.

6. Decyzja producenta co do uznania usterki gwarancyjnej jest ostateczna.

 

§ 9.
Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu konieczne jest przesłanie przed jego upływem drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedającego pisemnego oświadczenia.

2. Warunkiem realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 jest złożenie oświadczenia za pomocą korespondencji elektronicznej nie później niż 14 dnia (kalendarzowego) od daty doręczenia przesyłki.

3. Przy realizacji uprawnień opisanych w ust. 1 i 2 Kupujący winien odesłać zwracany towar na adres sprzedającego w stanie w jakim go otrzymał, tj. uprzednio nie otwarty, a w szczególności nie złożony, bez śladów użytkowania, niezniszczony, kompletny i w oryginalnym opakowaniu, w ciągu 14 dni od poinformowania sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Dla obniżenia kosztów zwrotu istnieje także możliwość, po uzgodnieniu mailowym z bok@hoolajnoga.pl, odbioru przesyłki od Kupującego przez naszego kuriera we wskazanym przez Kupującego dniu.

4. W sytuacji odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zrefunduje Klientowi zakup niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar.

7. Kwotę refundacji stanowi cena sprzedaży wpłacona na konto sprzedającego pomniejszona o ewentualny koszt odtworzenia stanu produktu do nowości z uwzględnieniem stopnia zużycia, uszkodzeń czy części zamiennych tj. sprzed wysyłki do Klienta.

8. W przypadku gdy produkt został otwarty, a w szczególności gdy posiada widoczne ślady złożenia, użytkowania czy uszkodzenia – wówczas kwota refundacji będzie albo odpowiednio niższa od ceny sprzedaży, albo produkt taki nie będzie podlegał zwrotowi w ramach 14 dniowej możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

9. W celu zwrotu produktu Kupujący przedstawi sprzedającemu dokumentację fotograficzną opakowania przed jego nadaniem celem wykluczenia zniszczenia przesyłki / oryginalnego opakowania przez przewoźnika w momencie odbioru towaru przez sprzedającego.

 

§ 10.
Polityka prywatności

I. Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do realizacji procesu zakupu, obsługi klienta na czacie, czy funkcjonalnych do odtwarzania materiałów video. Pliki cookie uruchamiane są w momencie korzystania przez użytkownika strony hoolajnoga.pl z procesu zakupowego, czatu, czy w momencie uruchamiania materiałów wideo.

1. Czat

Podczas korzystania ze Smartsupp pliki tymczasowe, zwane plikami cookie, mogą być przechowywane i przetwarzane. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych w plikach cookie.

ssupp.vid – ID użytkownika (wygasa po 6 miesiącach) ssupp.chatid – ID konwersacji (wygasa po zamknięciu przeglądarki) ssupp.group – ostatnia grupa odwiedzającego (wygasa po zamknięciu przeglądarki) ssupp.opened – jest otwarte okno czatu (wygasa po zamknięciu przeglądarki) ssupp.barclicked – Gdy okno czatu jest otwarte, potrzebne do automatycznych wiadomości (wygasa po zamknięciu przeglądarki) ssupp.message – przechowuje zawartość w polu tekstowym, jeśli strona jest odświeżana (wygasa po zamknięciu przeglądarki) ssupp.unreaded – liczba nieprzeczytanych wiadomości (wygasa po zamknięciu przeglądarki) ssupp.visits – ilość poprzednich wizyt, konieczna do śledzenia automatycznych wiadomości (wygasa po 6 miesiącach) AWSALB – wygenerowany przez AWS (Amazon Web Services), używany do prawidłowego wysyłania żądań do serwera (wygasa po 7 dniach) AWSALBCORS – wygenerowany przez AWS (Amazon Web Services), używany do prawidłowego wysyłania żądań do serwera (wygasa po 7 dniach)

2. Wideo

YouTube jest wykorzystywany przez tę stronę by prezentować materiały wideo. Pliki cookie są wykorzystywane przez YouTube by mierzyć wykorzystanie ich serwisu i są instalowane dopiero gdy użytkownik uruchomi wideo. Pliki pref, visitor_info1_live, use_hitbox, czy YSC mają za zadanie przechować informacje o preferencjach użytkownika, szybkości internetu dla dopasowania np. jakości obrazu, czy zliczania ilości wyświetleń, itp. Przechowywane są od zakończenia sesji, poprzez 8 m-cy dla szybkości Internetu do 10 lat dla preferencji użytkownika. Szczegóły: policies.google.com/privacy

3. Proces zakupowy:
Ponadto strona wykorzystuje pliki cookie niezbędne do wykonania procesu zakupu, jak np. dodania produktu do koszyka.

II. Dane osobowe

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie internetowym hoolajnoga.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego hoolajnoga.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez sprzedającego.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w sklepie internetowym hoolajnoga.pl a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Formularz kontaktowy | Opinie o produkcie:
W celu odpowiedzi na zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz w celu zamieszczania nadsyłanych opinii o produktach przetwarzamy dane osobowe dla celów publikacji tychże opinii lub przesłania wylosowanemu autorowi nagrody za komentarz.

5. Administracja danymi osobowymi:
Celami przetwarzania danych osobowych są komunikacja oraz realizacja procesu sprzedaży wobec osób inicjujących kontakt z administratorem.
Administratorem danych osobowych w sklepie hoolajnoga.pl jest ke-site, Office 72232, PO Box 7169, Poole, BH15 9EL, UK zaś przetwarzającym dane w zakresie imienia oraz adresu e-mail rozmówcy jest dostawca czatu - Smartsupp z siedzibą Smartsupp Šumavská 31, building B 602 00 Brno, Czechy.
Okres przechowywania historii czatu to 14 dni zaś pozostałych danych - patrz pliki cookie, zaś danych przy zakupie w sklepie - do czasu ich usunięcia przez Kupującego. Celem przetwarzania danych osobowych na czacie jest zapewnienie obsługi klienta zaś w sklepie - realizacja zakupu. W celu zmian/usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt z ke-site na adres bok@hoolajnoga.pl lub osobiste ich usunięcie na własnym koncie w sklepie.

 

§ 11.
Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Sklep hoolajnoga.pl chroniony jest prawami autorskimi należącymi do ke-site przede wszystkim w zakresie:
a) przedstawionej w sklepie klasyfikacji i podziału hulajnóg
b) wzoru prezentacji klasyfikacji i podziałów hulajnóg zawartych na stronie głównej, w menu, nawigacji oraz stronie produktu
c) treści i formy opisów

 

§ 12.
Uwagi końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hoolajnoga.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści regulaminu sklepu internetowego hoolajnoga.pl. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

3. Sklep za producentami przedstawia rzetelne informacje o produktach z zastrzeżeniem możliwości okresowych rozbieżności w danych produktów spowodowanych zmianami technicznymi dokonywanymi przez producentów dla sprzedawanych modeli.